ISO sertifikaati omav, 25-aastase kogemusega keeleteenuste pakkuja

Notariaalselt ja vandetõlgi poolt kinnitatud tõlked  Vandetõlk | Notariaalne tõlge | Tõlkebüroo Baltic Media pakub vande- ja notariaalselt kinnitatud tõlkeid

 
Tõlke notariaalsel kinnitamisel köidetakse tõlge kokku kas koos originaali või notariaalselt kinnitatud koopiaga ja pitseeritakse . Dokumendi tõlke notariaalsel kinnitamisel on kindlasti vaja originaaldokumendi olemasolu notarile ettenäitamiseks.
 
 
Vannutatud tõlkija kinnitust pakume neil juhtudel, kui tõlkele pole vaja notariaalset kinnitust või kui notariaalselt kinnitatud tõlget pole võimalik teostada.
 
 
Enne dokumentide tõlkimist ja kinnitamist on eri juhtudel vaja dokumendid legaliseerida, st dokumendi ehtsust tõestada.
 
Avaliku dokumendi kinnitamine apostilliga
Seoses töökorralduse muutusega paraneb märgatavalt apostillimise teenuse kättesaadavus. Kui varem väljastasid apostille ministeeriumid Tallinnas ja Tartus, siis edaspidi teevad seda notarid kõigis maakondades, kokku 21 linnas. Vt notarite kontaktandmed http://www.notar.ee/19765
Olgu öeldud, et meie tõlkebüroo ei kinnita originaaldokumente ega tõlkeid apostilliga.
Dokumendid peab legaliseerima klient ise.

MIS ON APOSTILL?

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Apostill kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostillida võib avaliku dokumendi 
 • originaali,
 • notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja,
 • väljatrükki või väljavõtet.
 • Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.

  Alates 1. jaanuarist 2010 tegelevad Eestis avalike dokumentide apostillimisega notarid. 
Justiitsministri 27. novembri 2009. a määrus nr 38 "Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille’ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord" on leitav veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13238335.
 
MIS ON AVALIK DOKUMENT?

Avalik dokument on:
 • haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);

kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist, kohtutäituri dokument vms); 
notari või vandetõlgi dokument. 

MIKS ON VAJA AVALIKKU DOKUMENTI APOSTILLIDA?

Avalik dokument on vaja apostillida, kui seda soovitakse kasutada riigis, kes on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga. Eesti suhtes jõustus konventsioon 30. septembril 2001. Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu vt
 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.

Konventsiooni teksti leiate siit https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=78280&replstring=33.

Konventsiooniga ühinemise seaduse leiate siit https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13238335&id=13184864!pr5.

Kui avalik dokument on kord juba apostilliga kinnitatud, on seda võimalik kasutada kõigis konventsiooniga ühinenud riikides.

MILLIST AVALIKKU DOKUMENTI EI APOSTILLITA?

Apostillimisele ei kuulu avalik dokument,

 • mida soovitakse kasutada riigis, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu


Õigusabilepingud leiate järgmiste linkide kaudu: 
Leedu, Läti - 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13099214&replstring=3
Venemaa - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13141764&replstring=33
Ukraina - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119066&replstring=33
Poola - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=79090&replstring=33
 

 • mille on väljastanud diplomaatiline- või konsulaaresindaja,
 • mida soovitakse kasutada riigis, kes ei ole ühinenud Haagi konventsiooniga. Sellisel juhul tuleb dokument legaliseerida, vt lähemalt Välisministeeriumi veebilehelt http://www.vm.ee/?q=et/node/4810


Samuti ei kuulu apostillimisele 

 • kaubandus- või tollimenetlusega vahetult seotud haldusdokument,
 • rikutud dokument (kulunud, kortsunud, parandatud, veega rikutud, kaaned liimist lahti vms), 
 • originaaldokument, millel puudub allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus (nt Eestis 1941–1992 välja antud perekonnaseisu tunnistused). Dokumendi omanikul on võimalik taotleda dokumendi välja andnud asutusest uus dokument või tõendada asjaolu rahvastikuregistri kinnitatud väljatrükiga.


NB! Notar ei või apostillida enda tõestatud või kinnitatud dokumenti, kuid seda saab teha teine notar (sh teine samas büroos töötav notar).

Teksti allikas:
http://www.notar.ee/19886 10.09.2010.

 

EL direktiivi järgi kehtivad tõlked, mis vandetõlk on teostanud ühes EL-i riigis, ka teistes EL-i riitolkehind-maksumus-tolkehinnad/kides.

 
© Baltic Media Ltd
Mõned meie kliendid